Menu
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin Sklepu

                

                                     Regulamin sklepu internetowego

 

                 Art. 1    Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://www.dwaltradingenterprises.com prowadzony jest przez Aleksander Dworski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DwAl Trading Enterprises, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Adres miejsca wykonywania działalności ( adres do doręczeń ) : al. Kasprowicza 6/9, 51-137 Wrocław. NIP : 899-178-60-74,             REGON : 368893560
 2. Dane kontaktowe

Adres korespondencyjny ( biuro, sprzedaż, obsługa reklamacji ) :

              DwAl Trading Enterprises

              Aleksander Dworski

              Al. Kasprowicza 6/9, 51-137 Wrocław

             Poczta elektroniczna :

             biuro@dwaltradingenterprises.com, Telefon : 603651066 (koszt poł. wg stawki oper.)

             Godziny pracy : pon – ptk 10:00-18:00

 1. Przez użyte w regulaminie określenia należy rozumieć :

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługodawcy wprowadzone przez niego w procesie rejestracji Konta, w tym także informacje dotyczące złożonych zamówień,

Konsument – zgodnie z art.22 akpt1 ustawy z 23.04.1964r. Kodeks Cywilny, osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio

z jej działalnością gospodarczą lub zawodowa,

Klient/Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub z którą może być zawarta umowa sprzedaży,

Sklep Internetowy --sklep internetowy działający pod adresem http://www.dwaltradingenterprises.com,

Sprzedawca-Aleksander Dworski prowadzący działalność gospodarczą po firmą DwAl Trading Enterprises, Aleksander Dworski, wpisany do CEIDG : NIP 899 178 60 74, REGON 368893560; adres wykonywania działalności al.Kasprowicza 6/9, 51-137 Wrocław.

 1. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Pobranie regulaminu wymaga posiadania oprogramowania obsługującego pliki pdf ( http://get.adobe.com.pl/pl/reader )
 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi:

- możliwość przeglądania oferty produktów dostępnych w Sklepie

- składanie zamówień oraz zawieranie umów sprzedaży na odległość

- rejestrację Konta Klienta

- usługi dodatkowe : przypomnij hasło, newsletter.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017r. poz. 1219), ustawy

z 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz.U z 2017r., poz. 683), ustawy z 23.04.1964r, Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017r., poz.459, 933, 1132), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej „RODO”0, oraz inne właściwe przepisy.

 

              Art.2   Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Warunkiem korzystania  z usług sklepu internetowego jest :

- posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny Windows, Linux, Mac OSX,

- aktywne połączenie z siecią Internet,

- aktywne konto poczty elektronicznej

- przeglądarka internetowa : Internet Explorer, Mozilla FireFox, Chrome, Opera,

- włączona obsługa JavaScript, plików Cookies,

- włączona wtyczka FlashPlayer,

- minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli lub wyższe.

 1. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta  poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z poczta, programu obsługującego pliki PDF.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest korzystać ze sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem i powinien powstrzymywać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługodawca zwraca szczególną uwagę , iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Usługobiorcy, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet podczas zakupów w Sklepie Internetowym , jak i pozostałych usług świadczonych droga elektroniczną, Klient powinien stosować odpowiednia oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń, w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany , a także programy chroniące urządzenie użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.
 4. Usługodawca wykorzystuje do świadczenia usług drogą elektroniczną mechanizm plików cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron Sklepu internetowego. Pliki cookies zawierają zazwyczaj nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sklep internetowy stosuje dwa rodzaje plików cookies : sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu usunięcia ich przez użytkownika. Włączenie plików cookies jest niezbędne do korzystania z usług Sklepu. Usługobiorca ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia, w takim wypadku korzystanie ze strony Sklepu będzie możliwe , poza funkcjami, które wymagają działania plików cookies. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik.

 

  Art.3  Warunki zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

             polegającej na prowadzeniu Konta

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegajaca na prowadzeniu Konta

Wymaga dokonania rejestracji pod adresem elektronicznym https://ww.dwaltradingenterprises.com/user/loginUser. Rejestrując Konto należy podać adres e-mail, hasło oraz kliknąć na przycisk „ Załóż Konto”.

 1. Po wykonaniu powyższych czynności, na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta zostaje przesłane potwierdzenie dokonanej rejestracji wraz z linkiem aktywacyjnym. W celu zakończenia rejestracji należy kliknąć w link aktywacyjny załączony w wiadomości e-mail. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Usługa w przedmiocie prowadzenia Konta świadczona jest nieodpłatnie.
 2. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta może wypowiedzieć Usługobiorca w każdym czasie bez podania przyczyny w następujący sposób :

- poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie elektronicznej na adres : biuro@dwaltradingenterprises.com lub w formie pisemnej na adres DwAl Trading Enterprises, Aleksander Dworski, al.Kasprowicza 6/9, 51-137 Wrocław

- po zalogowaniu do Konta w zakładce „Moje Konto/Moje Dane”, poprzez klikniecie na przycisk „Usuń Konto”.

 1. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającą na prowadzeniu Konta w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym, gdy Usługobiorca prowadzi działania zagrażające bezpieczeństwu systemu informatycznego Sklepu (działalność hakerska), a także w przypadku, gdy nastąpi zamkniecie lub likwidacja Sklepu internetowego. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta prze Usługodawcę następuje przez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia woli na adres e-mail podany podczas rejestracji Konta lub w formie pisemnej na dane adresowe Usługobiorcy.

 

               Art.4   Zamówienia

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronach Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z 23.04.1964r. Kodeks Cywilny.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, który zamierzamy nabyć i potwierdzić wybór klikając na przycisk „Dodaj do koszyka”. W kolejnym kroku zostaje wyświetlona zawartość koszyka, gdzie Klient ma możliwość aktualizacji koszyka, a także może kontynuować zakupy klikając na przycisk „ Kontynuuj zakupy”.
 3. Następnie Klient dokonuje wyboru formy dostawy, formy płatności oraz podejmuje decyzję o sposobie złożenia zamówienia poprzez :

- logowanie do Konta dla stałych Klientów – podajemy adres e-mail, hasło oraz klikamy na przycisk „Zaloguj”,

- rejestracja Konta – należy zaznaczyć checkbox „Załóż Konto”,

- bez rejestracji i logowania do Konta poprzez formularz zamówienia – podajemy dane niezbędne dla realizacji zamówienia (dostawa towaru): imię, nazwisko, ulica, numer domu/numer lokalu, kod pocztowy, miasto, numer telefonu, adres e-mai

 1. Po skompletowaniu całości zamówienia Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie otrzymania i przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (zawierające wyszczególnienie wszystkich istotnych składników zamówienia) nastepuje poprzez przesłanie składającemu zamówienie wiadomości e-mail. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie oraz zabezpieczenie treści zawartej umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wraz ze specyfikacją zamówienia oraz załącznikami w postaci regulaminu w pliku PDF oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy.

             Art.5    Ceny towarów

 1. Ceny produktów wskazanych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależy od sposobu dostawy towaru, którego wybór jest dokonywany w trakcie składania zamówienia. O łącznej cenie Klient jest informowany podczas składania zamówienia, a także w chwili w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.

 

      Art. 6    Sposoby i terminy płatności za towar

 1. Sprzedawca udostępnia do wyboru następujące formy płatności :

-   płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

-   płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU.

 1. Płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy należy dokonać na konto        PKO BP    81 1020 5242 0000 2102 0406 5876     
 2. W przypadku wybrania płatności przelewem, płatności elektronicznej(PayU), płatność należy uregulować w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na uregulowanie płatności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, o czym poinformuje Klienta pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wraz z informacją o dodatkowym terminie płatności, Sprzedawca informuje Klienta, iż w razie bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, Sprzedawca przekazuje Klientowi pisemnie lub drogą elektroniczną oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksum Cywilnego.

 

                   Art.7    Sposoby, terminy i koszty dostawy 

 1. Sprzedawca realizuje dostawę towaru na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczta Polska w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy towaru :

-   kurier DPD (płatność przelewem)

-   POCZTEX (płatność przelewem).

 1.    Terminy dostawy :

              -   10 dni od złożenia zamówienia i dokonania płatności.

 

                Art. 8       Procedura reklamacji

 1. Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu rękojmi za wadę fizyczną i prawną określa ustawa Kodeks Cywilny.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność w tym zakresie regulują przepisy art. 556 oraz 556 akapit 1-3 k.c.

Jeżeli sprzedany towar ma wadę Klient może m.in. odstąpić od umowy, chyba że wada jest nieistotna.

 1. Reklamacje można złożyć w następujący sposób :

-   pisemnie na adres firmy lub jej adres internetowy.

 1. W zgłoszeniu reklamacyjnym proszę podać następujące informacje : imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane dotyczące reklamowanego towaru ( nazwa towaru, data zakupu), opis dostrzeżonej wady w towarze, żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu Cywilnego, preferowana formę poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 3. Towar w stosunku do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres firmy na własny koszt.

 

                Art. 9       Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 2. Oświadczenie można złożyć wg wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. W przypadku oświadczenia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawca potwierdza jej otrzymanie.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie póżniej niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie póżniej niż 14 dni od oświadczenia o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

            Art. 10     Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i

             dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorow Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów                                                                 https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Konsument może skorzystać z następujących instytucji :
 2. Zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu miedzy Konsumentem a Sprzedawcą,
 3. Złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Inspektoracie Handlowym.
 4. Skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów,
 5. Skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takie jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym nr-em infolinii 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną ( porady@dlakonsumentow.pl ).

           Art. 11  Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Usługodawca. Administrator danych przetwarza dane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).
 2. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i kalibrze zagrożenia, Administrator wprowadza odpowiednie środki techniczno-organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z powyższym rozporz. I aby móc to wykazać w razie potrzeby. Administrator stosuje szyfrowane połączenia za pomocą certyfikatu SSL.
 3. Cele przetwarzania :

- wykonanie umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów,

- prowadzenie dokumentacji księgowej w tym wystawianie faktur

-prowadzenie działań marketingowych,

ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

 

 1. Podstawą praną przetwarzania danych osobowych jest :

- art.6 ust.1 lit.a-b, c-f RODO

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

 - imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres             dostawy , ewentualnie nazwa firmy i NIP Klienta.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne :

             - w przypadku zawierania umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, dotyczącą rejestracji Konta. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania ww. umów skutkuje brakiem możliwości ich zawarcia,

             - w sytuacji obowiązków ustawowych Administratora wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców :

              - firmom kurierskim oraz pocztowym, zajmującym się dostawą przesyłek kurierskich lub pocztowych,

              - operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,

              - podmiotowi świadczącemu usługi księgowe,

              - podmiotom świadczącym usługi informatyczne, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu internetowego,

 1. Przysługują Państwu następujące prawa :

              - prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, jak również ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

              - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku, gdy dana osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

              - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania że osoba przetwarzająca dane narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Organem tym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt z DwAlTradingEnterprises, al.Kasprowicza 6/9, 51-137 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : biuro@dwaltradingenterprises.com.
 2. Dane są przetwarzane przez określony okres w zależności od celu przetwarzania :

                  - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy,

                  - dla celów marketingu – do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych przez osobę, której dotyczą,

                  - dla celów prowadzenia ksiąg rachunkowych  - przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą,

                  - dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dotyczą z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okresy przedawnienia określają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego ( podstawowy termin przedawnienia  dla roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, a dla umowy sprzedaży 2 lata ).

 

                               Art. 12  Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzone są w języku polskim zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
 2. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego regulaminu z ważnych powodów. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia objęte regulaminem obowiązującym w chwili złożenia zamówienia,
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

 

                                                  Załącznik nr 1

 

                                Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

-   Adresat : DwAl Trading Enterprises, Aleksander Dworski, al. Kasprowicza 6/9, 51-137 Wrocław, adres e-mail : biuro@dwaltradinenterprises.com, nr telefonu 603651066

-  Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) o świadczenie następującej usługi

-  Data zawarcia umowy/ odbioru

-  Imię i nazwisko konsumenta

-  Adres konsumenta

-  Podpis konsumenta ( w razie wersji papierowej )

-  Data

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl